Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden gehanteerd door Artist Bookings B.V., per maart 2023

> Download: Link vanaf CLC Vecta (NL pdf-versie)

Van toepassing op offertes van en overeenkomsten gesloten door Artist Bookings.
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artist Bookings B.V.
Koningsweg 29 E
3762EA SOEST
Tel.: +31 (0) 85 – 877 1277
KVK 89595440

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van Artiestenbureaus

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunst, amusement, sport, en/of media (zoals, maar niet uitsluitend, een artiest, musicus, presentator, (tv-)personality) en/of de persoon die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verleent;

Boeking: het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Opdrachtgever: de Consument of de rechtspersoon die de Opdracht aan het CLC-VECTA lid verstrekt;

Opdracht: door Opdrachtgever aan het
CLC-VECTA lid verstrekte opdracht welke, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, betrekking heeft op:

(1) de organisatie van optredens, shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, fotoshoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;

(2)  het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) bepaalde;

(3) het verlenen van consultancy diensten;

(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;

(5) het verhuren en/of in bruikleen geven van roerende zaken;

(6) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden.

Overeenkomst: tussen Opdrachtgever en het CLC-VECTA lid tot stand gekomen overeenkomst, die betrekking heeft op de aan het CLC-VECTA lid verstrekte Opdracht;

Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect, in verband met de door het CLC-VECTA lid uit te voeren Opdracht, ten opzichte van het CLC-VECTA lid heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

Productie: elke door of vanwege het CLC-VECTA lid vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;

Rider(s): bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst;

CLC-VECTA lid: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CLC-VECTA Centrum voor Live Communication en tevens gebruiker van deze Voorwaarden;

Partijen: het CLC-VECTA lid en de Opdrachtgever gezamenlijk;

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1   De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, alle offertes en elke Overeenkomst, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de Voorwaarden is afgeweken.

2.2   Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3   Bij strijd tussen, dan wel onduidelijkheid over vertalingen van de tekst van de Voorwaarden, prevaleert steeds de tekst van de in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden.

 

2.4   Afwijkingen van en aanvulling op de Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn uitsluitend geldend als dat schriftelijk is overeengekomen.

2.5   Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft het CLC-VECTA lid het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

 

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

3.1   Alle aanbiedingen (waaronder in offertes) ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of via de website van het CLC-VECTA lid zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Het CLC-VECTA lid is daaraan niet gebonden. Aanbiedingen gelden slechts als een uitnodiging voor Opdrachtgever om een Opdracht te verstrekken en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door het CLC-VECTA lid te allen tijde worden herroepen.

3.2   Opdrachtgever dient (a) alle door het CLC-VECTA lid gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de eventueel te sluiten Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn, volledig en correct aan het CLC-VECTA lid te verschaffen, zodat het
CLC-VECTA lid een passende aanbieding kan doen.

3.3   De Overeenkomst komt tot stand:

 1. nadat zowel Opdrachtgever als het CLC-VECTA lid de Overeenkomst hebben ondertekend, of;
 2. nadat Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van het CLC-VECTA lid ondertekend retour heeft gestuurd; of
 3. in die gevallen waarin Opdrachtgever heeft nagelaten de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging als bedoeld in sub a en b van dit artikel te ondertekenen, nadat Opdrachtgever het aanbod van het CLC-VECTA lid mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; of
 4. zodra het CLC-VECTA lid is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.

3.4   Indien de in artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal het CLC-VECTA lid gerechtigd zijn om, naar eigen keuze, de Overeenkomst middels een brief of e-mail met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan het CLC-VECTA lid te voldoen.

 

Artikel 4: Prijzen, facturering en betaling

4.1   Alle vergoedingen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en de aan  rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

4.3   Als de Opdrachtgever één of meer facturen niet tijdig voldoet, is de Opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Het CLC-VECTA lid heeft in dat geval het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is het CLC-VECTA lid gerechtigd overige al tot stand gekomen Overeenkomsten te annuleren of te ontbinden. CLC-VECTA lid heeft tevens het recht, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin de Opdrachtgever (niet zijnde een Consument) in verzuim is een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke wettelijke (handels)rente hoger is dan dit percentage, dan geldt de wettelijke (handels)rente. Verder geldt dat een gedeelte van een maand bij de berekening van de rente voor een hele maand wordt gerekend.

4.4   De vordering van het CLC-VECTA lid tot betaling door de Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. de Opdrachtgever failliet is gegaan of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
 3. beslag op zaken of vorderingen van de Opdrachtgever wordt of is gelegd;
 4. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 5. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4.5   Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die het CLC-VECTA lid maakt omdat de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden heeft niet nakomt, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Consument is,  worden de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit in rekening gebracht,  met een minimum van € 40,-.

4.6   Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien deze omstandigheden nadien wijzigen, is het CLC-VECTA lid gerechtigd  de overeengekomen vergoeding(en) te verhogen met het bedrag waarmee de deze zijn verhoogd. Het CLC-VECTA lid maakt een wijziging van de overeengekomen vergoeding(en) schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: wijziging fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/of koerswijzigingen.

4.7   Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

4.8   Het is de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op het CLC-VECTA lid te verrekenen.

4.9   Het CLC-VECTA lid is steeds gerechtigd – ook nadat zij een Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen som van de Opdrachtgever te verlangen. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van het CLC-VECTA lid een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Als de Opdrachtgever hier niet binnen de door CLC-VECTA lid gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Zolang de gevorderde vooruitbetaling niet is verricht of de gevorderde zekerheid niet is gesteld, is het CLC-VECTA lid niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.

 

Artikel 5: Geheimhouding

5.1   Opdrachtgever is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van het CLC-VECTA lid in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst  ontvangen heeft. Opdrachtgever mag deze gegevens, informatie en bescheiden uitsluitend openbaar maken en/of verveelvoudigen na voorafgaande schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid. Deze bepaling geldt niet indien Opdrachtgever op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel tot openbaarmaking is gehouden. Opdrachtgever zal hiervan onverwijld melding doen aan het CLC-VECTA lid.

5.2   Opdrachtgever legt de in lid 1 genoemde verplichting, indien van toepassing, eveneens op aan zijn werknemers of andere betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens het CLC-VECTA lid instaat voor naleving van die geheimhoudingsplicht door betrokken partijen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1   De totale aansprakelijkheid van het CLC-VECTA lid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen door het CLC-VECTA lid is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.

6.2   Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van het CLC-VECTA lid aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

6.3   Aansprakelijkheid van het CLC-VECTA lid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4   Het CLC-VECTA lid is, met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel en tenzij het verzuim van rechtswege is ingetreden, uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever het CLC-VECTA lid onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en het CLC-VECTA lid ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat het CLC-VECTA lid in staat is adequaat te reageren.

6.5   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het CLC-VECTA lid meldt.

6.6   Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade, door welke oorzaak ook, veroorzaakt door Opdrachtgever of derden aan eventueel door het CLC-VECTA lid aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door het CLC-VECTA lid in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.

6.7   Indien het CLC-VECTA lid direct of indirect ondergeschikten van het CLC-VECTA lid, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van het CLC-VECTA lid ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van het CLC-VECTA lid. Dit geldt tevens voor de door het CLC-VECTA lid ingeschakelde derden.

6.8   Het CLC-VECTA lid is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever en/of derden toebehorende zaken.

6.9   Opdrachtgever vrijwaart het CLC-VECTA lid tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade als bedoeld in artikel 6.8 en/of schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.6 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan het CLC-VECTA lid vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door het CLC-VECTA lid gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

6.10 In aanvulling op de overige bepalingen in dit artikel is het CLC-VECTA lid nimmer aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever van door het CLC-VECTA lid ter beschikking gestelde goederen.

6.11 Indien het CLC-VECTA lid, onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen, toch aansprakelijk is bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever een Consument is en het CLC-VECTA lid niet heeft kunnen aantonen dat een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel ten opzichte van de Consument gerechtvaardigd is, is zij slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.

 

Artikel 7: CLC-VECTA Eventverzekering

7.1   Opdrachtgever kan ten behoeve van het evenement dat onderwerp is van de Overeenkomst een CLC-VECTA Event Verzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor uiteenlopende risico’s en calamiteiten die de doorgang van een evenement kunnen (ver)hinderen.

7.2   De verzekering is uitsluitend af te sluiten bij het CLC-VECTA lid. Het CLC-VECTA lid is niet verplicht Opdrachtgever van het bestaan van de verzekering op de hoogte te brengen c.q. de verzekering actief – dat wil zeggen in de fase voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever aan te bieden.

 

Artikel 8: Verplichtingen Opdrachtgever

8.1   Opdrachtgever is jegens het CLC-VECTA lid verplicht alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege en van het CLC-VECTA lid, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.

8.2   Opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee het CLC-VECTA lid de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen het CLC-VECTA lid levert. Opdrachtgever zal het CLC-VECTA lid op eerste verzoek van het CLC-VECTA lid inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan het CLC-VECTA lid ter beschikking stellen.

8.3   Opdrachtgever zal het CLC-VECTA lid steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee het CLC-VECTA lid de Opdracht uitvoert of het gebruik van hetgeen het CLC-VECTA lid levert.

8.4   Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van het CLC-VECTA lid niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid.

8.5   Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal het CLC-VECTA lid gerechtigd zijn  de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden of diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de schade van het CLC-VECTA lid volledig aan het CLC-VECTA lid te voldoen.

8.6   Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

 

Artikel 9: Uitbesteding, wijzigingen, meerwerk en bemiddeling

9.1   Het CLC-VECTA lid is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.

9.2   Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst maar vóórdat de Opdracht feitelijk wordt uitgevoerd, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan het CLC-VECTA lid kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door het CLC-VECTA lid zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.

9.3   Is bij de feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt het CLC-VECTA lid geacht met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd, indien zij dit voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk acht, wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan het CLC-VECTA lid te vergoeden.

9.4   Indien het CLC-VECTA lid tijdens de feitelijke uitvoering van de Opdracht door (werknemers van) Opdrachtgever verzocht wordt wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen, dan is het uitsluitend aan Opdrachtgever om daar een beslissing over te nemen. Eventuele kosten verbonden aan deze wijziging(en) dienen door Opdrachtgever aan het CLC-VECTA lid te worden vergoed.

9.5   Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.6   Het CLC-VECTA lid is gerechtigd om in plaats van de gecontracteerde Artiesten en/of Leveranciers gelijkwaardige derden te contracteren, in welk geval Opdrachtgever niet gerechtigd is tot ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.

9.7   Indien het CLC-VECTA lid bemiddelingsdiensten ten behoeve van Opdrachtgever verleent, zoals bijvoorbeeld het tussen Opdrachtgever en een derde tot stand laten komen van een overeenkomst op grond waarvan Opdrachtgever een Artiest bij die derde boekt, zal het CLC-VECTA lid een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. Tussen het CLC-VECTA  lid en die derde komt in dat geval uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand. Het CLC-VECTA lid is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever door het niet tot stand komen van een overeenkomst met een derde, noch voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het handelen van die derde.  

 

Artikel 10: Levering en risico

10.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden het CLC-VECTA lid niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 De Opdrachtgever dient het CLC-VECTA lid schriftelijk in gebreke te stellen indien de leveringstermijnen worden overschreden.

10.3 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.2 van deze Voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.

10.4 Indien Opdrachtgever het door het CLC-VECTA lid geleverde of te leveren niet of niet tijdig afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.5 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.

10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst bestemd is. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

 

Artikel 11: Eigendom

11.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij het CLC-VECTA lid of haar licentiegevers rusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door het CLC-VECTA lid wordt toegestaan in de Overeenkomst.

11.2 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij het CLC-VECTA lid. Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in het kader van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zekerheidsrechten te (doen) vestigen op de ter beschikking gestelde goederen.

11.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens het CLC-VECTA lid niet nakomt, is het CLC-VECTA lid onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan het CLC-VECTA lid alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Boetebeding

12.1 Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 8, 10 en 11 is Opdrachtgever (niet zijnde een Consument), zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van            € 10.000,- (tienduizend euro) en een bedrag van € 1.000,- (duizend euro) per dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt aan het CLC-VECTA lid verschuldigd, onverminderd  het recht van het CLC-VECTA lid  op volledige schadevergoeding.

 

 

Artikel 13: Reclames

13.1 Opdrachtgever is verplicht iedere klacht omtrent de uitvoering door het CLC-VECTA lid van de Overeenkomst onverwijld na constatering aan het CLC-VECTA lid mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee (2) dagen aan het CLC-VECTA lid schriftelijk te bevestigen. Indien Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, wordt het CLC-VECTA lid geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

13.2 Indien Opdrachtgever een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in artikel 13.1 gestelde termijn, is Opdrachtgever gehouden  van het gebrek of de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan het CLC-VECTA lid mededeling te doen, uiterlijk binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken dan wel heeft ontdekt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of enig gebrek en het CLC-VECTA lid niet meer aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade.

13.3 Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij het CLC-VECTA lid zijn ingediend, bij gebreke waarvan het klachtrecht van Opdrachtgever vervalt.

 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Van overmacht aan de zijde van het CLC-VECTA lid is sprake indien het CLC-VECTA lid verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van het CLC-VECTA lid zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van:

 • toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen van leveranciers van het CLC-VECTA lid en personen waarvan het CLC-VECTA lid bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals de Artiest, andere hulppersonen en opdrachtnemers van het CLC-VECTA lid; alsmede
 • werkstaking, werkuitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van de Artiest, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgings-problemen, gewijzigde wet- en regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, brand, waterschade, pandemie, epidemie, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services in het bedrijf van het CLC-VECTA lid en ieder handelen of nalaten van de exploitant van de locatie waar de Artiest zal optreden waardoor het CLC-VECTA lid wordt verhinderd (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen.

14.2 Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal het CLC-VECTA lid Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.

14.3 In geval van overmacht aan de zijde van het CLC-VECTA lid, zal het CLC-VECTA lid zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende situatie van overmacht blijft voortbestaan. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door het CLC-VECTA lid na afloop van die periode niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval voor het CLC-VECTA lid een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.4 Als het CLC-VECTA lid bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 15: Annulering

15.1 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. In dat geval is Opdrachtgever echter wel gehouden het als gevolg daarvan door het CLC-VECTA lid geleden verlies (waaronder gemaakte kosten en schade) en de gederfde winst te compenseren. Deze compensatie is direct opeisbaar.

 

Artikel 16: Beëindiging en opschorting

16.1 Het CLC-VECTA lid is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

 1. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden voortvloeit; of
 2. na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van het CLC-VECTA lid is gekomen die het CLC-VECTA lid een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan of zal voldoen; of
 3. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; of
 4. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; of
 5. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
 6. de rechtspersoon van de Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd.

In geval van beëindiging op grond van één van de hiervoor genoemde gevallen is de vordering van het CLC-VECTA lid tot betaling van de overeengekomen opdrachtsom door Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van het CLC-VECTA lid volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17: Nietigheid

17.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen Partijen (en derhalve ook van Voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen Partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 18: Informatie via de website van het CLC-VECTA lid

18.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van het CLC-VECTA lid aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het CLC-VECTA lid kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is.

18.2 Informatie op de website van het CLC-VECTA lid kan van tijd tot tijd worden aangepast.

18.3 De website van het CLC-VECTA lid bevat mogelijk links naar websites van derden. Het CLC-VECTA lid selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Het CLC-VECTA lid kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Zie ook de op de website van het CLC-VECTA lid geplaatste disclaimer.

 

Artikel 19: Privacy

19.1 Het CLC-VECTA lid zal de (persoons)gegevens van Opdrachtgever, zijnde een Consument, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en is vastgelegd in een privacy statement dat op de website van het CLC-VECTA lid gepubliceerd is.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het CLC-VECTA lid is gevestigd.

 

 

HOOFDSTUK 2 BOEKINGEN EN EVENEMENTEN

Artikel 1: Prestaties van de Artiest

1.1   Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te verzorgen optreden en Opdrachtgever aanvaardt dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan het CLC-VECTA lid te melden. Opdrachtgever zal zich inspannen zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider onder het hoofdstuk voorzieningen ten behoeve van geluid.

 

Artikel 2: Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden

2.1   De door Partijen overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement het CLC-VECTA lid verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is het CLC-VECTA lid gerechtigd naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.

2.2   Indien Partijen een “besloten” optreden van de Artiest of een “besloten” evenement overeenkomen, is Opdrachtgever louter gerechtigd een specifiek omschreven doelgroep uit te nodigen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen aan partijen/bezoekers buiten de doelgroep. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven, waaronder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke.

 

Artikel 3: Informatie

3.1   Opdrachtgever informeert het CLC-VECTA lid uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Het CLC-VECTA lid zal zich inspannen de Riders, het podiumplan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Het CLC-VECTA lid is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.

 

 

Artikel 4: Gebruik naam Artiest en CLC-VECTA lid

4.1   Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, de (artiesten) naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest, anders dan voor de aankondiging van het optreden van de Artiest en/of evenement, voor welk doel dan ook te gebruiken. Deze aankondigingen dienen in alle gevallen uiterlijk één (1) week na het optreden van de Artiest en/of evenement verwijderd te worden.

4.2   Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid op enige wijze te verwijzen naar het CLC-VECTA lid of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van het CLC-VECTA lid.

 

Artikel 5: Gebruik muziekwerken e.d.

5.1   Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door het CLC-VECTA lid van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt bijvoorbeeld door middel van het uitzenden van een livestream, is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechten-organisaties zoals Buma/ Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.

5.2   Opdrachtgever vrijwaart het CLC-VECTA lid tegen alle aanspraken van derden ter zake en zal aan het CLC-VECTA lid vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de Artiest of personeel in dienst of uit naam van de Artiest.

 

Artikel 6: Het maken van opnamen en foto’s

6.1   Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement. Opdrachtgever is gehouden adequate maatregelen te treffen teneinde te waarborgen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal maken.

 

Artikel 7: Merchandising

7.1   Opdrachtgever stelt op verzoek van en in overleg met het CLC-VECTA lid of met de Artiest een adequate ruimte met tafel(s) en verlichting beschikbaar voor de verkoop van merchandisingproducten van de Artiest, waaronder begrepen cd’s, foto’s en kleding. De Artiest dan wel door de Artiest ingeschakelde derden is exclusief en zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot bedoelde verkoop.

 

Artikel 8: Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever

8.1   Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor het CLC-VECTA lid verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig wordt/worden nageleefd en dat:

 1. ten behoeve van het optreden deugdelijke professionele geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici beschikbaar zijn;
 2. met een zgn. unieke sleutel af te sluiten kleedaccommodaties voor de Artiest en medewerkers van de Artiest in de directe nabijheid van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het optreden tot 1 uur na afloop van het optreden;
 3. de kleedaccommodaties zijn voorzien van licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel, stromend water, schone handdoeken, kledingrek en stopcontacten 220V;
 4. in de kleedaccommodaties voldoende frisdranken, mineraalwater, thee en koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
 5. een deugdelijk podium en de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar zijn;
 6. geen beeld- of geluidsopnamen of foto’s zullen worden gemaakt van het optreden en het evenement en geen schrijvende, filmende of fotograferende pers aanwezig zal zijn bij het optreden en het evenement;
 7. voldoende personeel van een in overleg met het CLC-VECTA lid door Opdrachtgever ingeschakelde professionele particuliere beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement;
 8. al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het optreden en het evenement vooraf ter goedkeuring aan het CLC-VECTA lid wordt voorgelegd;
 9. in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest en andere personen;
 10. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
 11. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het optreden aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen;
 12. de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren;
 13. Opdrachtgever niet meer dan het overeengekomen en niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal toelaten in/op de locatie van het evenement en dat Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen;
 14. er in de directe nabijheid van het podium parkeergelegenheid is voor de Artiest en de medewerkers van de Artiest en het CLC-VECTA lid;
 15. geen producten die betrekking hebben op de Artiest ter gelegenheid van het optreden en het evenement worden verspreid of verkocht op of in de locatie van het optreden en evenement en de directe omgeving daarvan, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid;
 16. Opdrachtgever hooguit 5 introducés van de Artiest en hooguit 5 introducés van het CLC-VECTA lid gratis toegang zal verschaffen tot het optreden van de Artiest en het evenement, dit te regelen via de Riders of in onderling overleg;
 17. Opdrachtgever in verband met het optreden, het evenement en het voorgaande de redelijke aanwijzingen van het CLC-VECTA lid opvolgt.

8.2   Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters. Opdrachtgever vrijwaart het CLC-VECTA lid van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan het CLC-VECTA lid vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.

8.3   Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (i) het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, (ii) dat ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn en (iii) dat alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.

8.4   Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan het CLC-VECTA lid alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan het
CLC-VECTA lid overleggen. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan het CLC-VECTA lid verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.

8.5   Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals hiervoor in dit artikel 8 bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan hebben het CLC-VECTA lid en de Artiest het recht, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen, het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen en de Artiest op die grond het optreden langer dan één uur na het overeengekomen aanvangstijdstip of het tijdstip waarop het optreden is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en het CLC-VECTA lid op schadevergoeding.

 

Artikel 9: Catering

9.1   Indien het CLC-VECTA lid in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door Opdrachtgever aan het CLC-VECTA lid vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat het door het CLC-VECTA lid of het door het CLC-VECTA lid ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is het CLC-VECTA lid gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door het CLC-VECTA lid of door het door het CLC-VECTA lid ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

 

Artikel 10: Locatie

10.1 Indien de Overeenkomst door het CLC-VECTA lid moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door het CLC-VECTA lid of een door het CLC-VECTA lid gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld dan wel niet voldoet aan de vereiste en tussen Partijen afgesproken voorwaarden, is het CLC-VECTA lid op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van het CLC-VECTA lid om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

10.2 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

 

Artikel 11: Verzekeringen

11.1 Opdrachtgever is verplicht ten gunste van de Artiest en de muzikale, technische en organisatorische begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Is Opdrachtgever een vereniging of stichting dan is deze verplicht ten behoeve van haar bestuursleden en degenen die namens of in opdracht van het bestuur handelen, een voldoende dekkende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekeringspolissen en voorwaarden en, desgevraagd, een Engelse vertaling daarvan dienen door Opdrachtgever uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest of het evenement aan het CLC-VECTA lid, dan wel aan (de vertegenwoordigers van) de Artiest ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

Artikel 12: Sponsoring

12.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van het CLC-VECTA lid. De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van het CLC-VECTA lid is verkregen.

 

Artikel 13: Programmering

13.1 Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van het CLC-VECTA lid een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement.

 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 van Hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan: storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een nader aan te duiden familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden) en/of waardoor het optreden niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van dit bijzonder deel van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Annulering en indeplaatsstelling

15.1 Het CLC-VECTA lid heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen voor een buitenlandse tournee in het buitenland verblijft, zonder dat het CLC-VECTA lid en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.

15.2 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 14 en 15.1 van dit bijzonder deel van deze algemene voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft het CLC-VECTA lid het recht, maar niet de plicht, om het desbetreffende optreden in overleg met de Opdrachtgever door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met het CLC-VECTA lid (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 In aanvulling op artikel 6 van Hoofdstuk 1 van de Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aan (i) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken of aan (ii) het CLC-VECTA lid, de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (iii) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart het CLC-VECTA lid van alle aanspraken van derden ter zake en Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en alle hiermee gemoeide kosten te vergoeden.

 

 

HOOFDSTUK 3
HERROEPINGSRECHT CONSUMENT IN GEVAL VAN KOOP OP AFSTAND

Artikel 1:

1.1   Dit hoofdstuk is van toepassing in geval van een Overeenkomst die tussen het CLC-VECTA lid en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van deze Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (hierna: “Koop op Afstand”)

 • De Consument heeft in geval van een Koop op Afstand een bedenktijd van 14 (veertien) kalenderdagen waarbinnen hij de Overeenkomst mag herroepen (ontbinden). Ontbinding heeft tot gevolg dat bestelde diensten niet langer afgenomen hoeven worden, waarna de Consument (een gedeelte van) zijn geld terugkrijgt. Na het verstrijken van de bedenktermijn geldt het herroepingsrecht niet meer.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat voor diensten in op de dag dat de Consument (digitaal) heeft bevestigd de diensten af te willen nemen.
 • Als de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan het CLC-VECTA lid te melden door het daarvoor op de website te raadplegen formulier in te vullen en digitaal te verzenden, dan wel dit aan het CLC-VECTA lid op een andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze te melden. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 • Het CLC-VECTA lid vergoedt alle betalingen van de Consument die betrekking hebben op de Overeenkomst die door de Consument herroepen is.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het CLC-VECTA Lid geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door het CLC-VECTA lid worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 5. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra het CLC-VECTA lid de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  • Het CLC-VECTA lid betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping heeft gemeld. Het CLC-VECTA lid heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij het betreffende stadium van herroeping heeft vastgesteld. Indien de Consument het CLC-VECTA lid uitdrukkelijk heeft verzocht de Overeenkomst na te komen binnen de herroepingstermijn en vervolgens de Overeenkomst binnen die termijn ontbindt, dan is de Consument het CLC-VECTA lid een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door het CLC-VECTA lid is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument, vergeleken met het bedrag dat de Consument verschuldigd zou zijn bij volledige nakoming van de Overeenkomst.

 

       Laatst herzien juni 2020