Protocol voor live optredens

Bron: CLC-VECTA
De Corridor 5C 3621 ZA Breukelen 0346 – 352 444
info@clcvecta.nl www.clcvecta.nl
Versie 11 januari 2021
Download deze versie hier

Over dit protocol voor live optredens


Dit protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, artiestenbureaus en optredende artiesten. Het is een uitwerking van de RIVM adviezen en maatregelen zoals vastgesteld op het moment van publiceren. Het is geen vervanging voor de geldende wetgeving.

Het protocol voor live optredens is een initiatief van CLC-VECTA, de branchevereniging voor o.a. artiestenbureaus. Het protocol is ontwikkeld in samenwerking met artiesten en leden van CLC-VECTA. Maandelijks, of vaker indien nodig, voeren partijen overleg over eventuele verbeteringen naar aanleiding van ervaringen, best practices en/of nieuwe RIVM richtlijnen.

De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol naleeft, is het mogelijk veilig live optredens te organiseren en te laten plaatsvinden.
Via de website www.clcvecta.nl is het protocol en eventuele ondersteunende en toelichtende informatie, te downloaden.

Richtlijnen
De algemene richtlijnen ten aanzien van het houden van afstand en hygiënemaatregelen zijn van kracht:
– Artiesten houden onderling altijd 1,5 meter afstand tot elkaar, in geval van blazers 2 meter
– De afstand tussen publiek en artiest (m.u.v. blazers) is te allen tijde minimaal 1,5 meter
– De artiest blijft thuis bij (huisgenoten met) milde verkoudheidsklachten zoals snotteren,
hoesten, keelpijn of koorts
– De hygiënemaatregelen worden altijd in acht genomen:
o Regelmatig en grondig handen wassen
o Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog o Geen handen schudden
– Besmetting via aanraakpunten en catering wordt zoveel als mogelijk voorkomen

Maatregelen
Om bovenstaande te kunnen faciliteren en waarborgen dienen de volgende maatregelen te worden genomen door opdrachtgever en artiest:

Opdrachtgever

Afstand houden
– Opdrachtgever neemt maatregelen die ervoor zorgen dat de afstand tussen publiek en artiest minimaal 1,5 meter is.
– Indien gebruik gemaakt wordt van een podium, dient de oppervlakte daarvan toereikend te zijn om artiesten onderling 1,5 meter afstand te kunnen laten houden.
– Technisch ondersteuners (licht en geluid) dienen zo gepositioneerd te zijn op de locatie dat zij voldoende afstand kunnen houden van (elkaar en) het publiek.
– De afmetingen en inrichting van aangewezen kleedkamers dienen het mogelijk te maken voor artiest (en crew) te allen tijde 1,5 meter afstand te houden.
– De opdrachtgever zorgt voor veilige looproutes waar voldoende afstand gehouden kan worden van entree naar kleedkamer naar podium / plek van het optreden.
– De opdrachtgever stelt alles in het werk om ook bij de op- en afbouw de betrokkenen 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden. Als dat niet mogelijk is, worden persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.

Daar waar in dit protocol geschreven staat ‘artiest’ kan tevens gelezen worden ‘artiesten’ en/of ‘band’ / ‘groep’.

Schoonmaak en desinfectie
– Kleedkamers zijn gereinigd, gedesinfecteerd en geventileerd voor aankomst van de artiest.
– Sanitaire voorzieningen worden vooraf en tussentijds, ten minste 1x per uur, gereinigd en
gedesinfecteerd.
– Contactpunten zoals deurklinken, andere handcontactpunten, trapleuningen, tafels en counters worden tenminste 2x per dagdeel met desinfecterende middelen gereinigd.
– In de kleedkamers en sanitaire voorzieningen wordt de mogelijkheid geboden de handen te desinfecteren met desinfecterende handgel.
– De opdrachtgever zorgt ervoor dat materiaal dat ook door anderen wordt gebruikt (zoals meng- en lichttafels) voor gebruik is gereinigd.

Etenswaren en dranken
– Etenswaren en dranken zijn per persoon verpakt en bij voorkeur in disposables geserveerd.
– Er zijn voldoende afvalbakken om de disposables in weg te gooien.
Toezicht en handhaving
– Opdrachtgever deelt dit protocol met de bij het optreden betrokken derden / de locatie waar het optreden plaatsvindt.
– Opdrachtgever informeert de artiest over eventuele aanvullende richtlijnen en protocollen namens opdrachtgever, organisator en/of locatie.
– Opdrachtgever wijst een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op naleving van de richtlijnen.
– De coronaverantwoordelijke is als aanspreekpunt voor de artiest(en) aanwezig tijdens het optreden en handhaaft naleving van de richtlijnen indien nodig.

Artiest

Afstand houden
– De artiest houdt te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand tot het publiek.
– De artiest meldt op voorhand bij de opdrachtgever het aantal personen dat voor het optreden
aanwezig zal zijn op de locatie.
– De artiest neemt geen derden mee die niet dringend nodig zijn voor de realisatie van het
optreden.

Hygiëne maatregelen
– Artiesten delen geen instrumenten / materiaal tenzij deze tussentijds worden gedesinfecteerd.
– Eventuele handdoeken die worden gebruikt tijdens en na het optreden worden door de artiest
zelf meegenomen.
– Blazers nemen een emmer mee met daarin een afvalzak en papieren tissues voor de opvang van condensvocht. Na afloop van het optreden wordt de afvalzak door de blazer dichtgebonden en weggegooid.

Toezicht en handhaving
– De artiest deelt dit protocol met derden die nodig zijn voor de realisatie van het optreden.
– De artiest volgt de eventuele aanvullende richtlijnen en protocollen zoals die zijn opgesteld door
de opdrachtgever / locatie en deelt deze met derden, mits deze op voorhand door
opdrachtgever zijn gedeeld.
– De artiest roept bezoekers / gasten niet actief op mee te zingen vanwege het verbod op spreekkoren, hard zingen en schreeuwen in groepsverband.
Daar waar in dit protocol geschreven staat ‘artiest’ kan tevens gelezen worden ‘artiesten’ en/of ‘band’ / ‘groep’.